fbpx

החזרי מס בגין הפקדות לביטוחי חיים

בכדי לעודד את תושבי ישראל להפקיד כספים בביטוחי חיים ובקופות גמל קבע המחוקק בחוק הקלות בתשלומי המס למפקידים כספים, לדוגמא החזרי מס בגין הפקדות לביטוחי חיים. הקלות אלו נקבעו במסגרת תיקון 153 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]. במסגרת התיקון תוקנו הסעיפים העוסקים בנושא ותחולתם נקבעה החל משנת 2007.

קיימות שתי דרכים להפקדת כספים בקופות גמל או בביטוחי חיים, הדרך הראשונה היא דרך מקום העבודה ואז יקבל השכיר את הקלות המס והזיכויים באופן אוטומטי.

הדרך השנייה היא הפקדת הכספים באופן עצמאי שלא דרך מקום העובדה. בדרך זו השכיר אינו מקבל באופן אוטומאטי את הזיכויים והניכויים המגיעים לו בגין הפקדות אלו.

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

את ההטבות בגין ההפקדות לביטוח חיים או קופת גמל ניתן לקבל כהחזרי מס אך ורק בעת הגשה דו"ח למס הכנסה.

שכירים רבים המפקידים כספים לקופת גמל או ביטוח חיים באופן עצמאי ומנוכה להם מס מתלוש המשכורת, ללא התחשבות בהפקדות העצמאיות, זכאים ככל הנראה להחזרי מס.

החזרי מס בגין הפקדות לביטוחי חיים – לאילו החזרים זכאים?

נושא החזרי המס בגין הפקדות לביטוח חיים או קופת גמל באופן עצמאי מוסדר בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] בסעיפים 45א ו-47.

סעיף 45א לפקודת מס הכנסה עוסק בזיכוי בעד דמי ביטוח ותגמולים, הסעיף קובע כי:

החזרי מס בגין הפקדות לביטוחי חיים

(א)   "יחיד יזוכה ממס ב-25% מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו בשנת המס-

(1) לביטוח חייו או חיי בן זוגו בחברת ביטוח אם הוא תושב ישראל.

(ב)   יחיד יזוכה ממס ב-35% מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו בשנת המס לקופת גמל לקצבה….  "

סעיף 47 לפקודת מס הכנסה עוסק בניכוי תשלומים בעד תגמולים או קצבה, הסעיף קובע כי יותרו ניכוי הסכומים ששולמו לטובת קופת גמל או ביטוח חיים של עד 5% מגובה ההפקדה.

זאת אומרת כי שכיר המפקיד כסף באופן עצמאי לקופות גמל זכאי לניכוי של 5% מגובה ההפקדה כמו כן זכאי השכיר לזיכוי של 25% או 35% מסכום ההפקדה עד לתקרה המשתנה משנה לשנה ובהתאם לגובה ההכנסה.

שכיר המפקיד כסף באופן עצמאי לביטוח חיים זכאי לזיכוי בגובה של 25% מסכום ההפקדה בעת תשלום המס.

הפקדות לביטוח חיים על פי סעיף 45 הינן כאמור הוצאה מוכרת בעבור שכירים, אך על פי הסעיף יכללו אך ורק הפרמיות בגין ביטוח החיים. הפקדות על פי סעיף 47 לביטוח חיים יוכרו כהוצאה מוכרת הן בגין הביטוח והן בגין החיסכון. הזיכוי בעבור ההפקדות העצמאיות לקופת הגמל או לביטוח החיים ינתן גם כאשר ההפקדה בוצעה לקופת גמל של בן זוגו, ילדיו או הוריו של השכיר ובלבד שלא יינתן זיכוי כפול בעבור ההפקדות.

משכנתא: כל אדם בישראל הלוקח משכנתא מחויב לעשות ביטוח חיים ועל כן לכל אותם אנשים מגיעים החזרים בגין אותן הפקדות לביטוח חיים.

כדי לקבל את הזיכויים או הניכויים בגין ההפקדות העצמאיות עדיף לפנות ליועץ מס שיוכל לסייע בבחינת הסכום המדויק של הזיכוי והניכוי המגיעים.

כדי לקבל את החזרי המס בגין ההפקדות העצמאיות לביטוח חיים או קופת הגמל יש לפנות למס הכנסה ולהגיש בקשה להחזרי מס, לבקשה יש לצרף טופסי 106 מכלל מקומות העובדה בהם הועסק השכיר בשנים הרלוונטיות לבקשה, נוסף על כך יש להגיש אישור שנתי למס הכנסה על ההפקדות שבוצעו לביטוח החיים או לקופת הגמל.

את האישור השנתי על ההפקדות שבוצעו מקבל כל שכיר לביתו בסיומה של כל שנת מס, בנוסף ניתן לבקש את האישור הנ"ל מחברת הביטוח או הבנק בו בוצעו ההפקדות.

אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות