fbpx

החזרי מס להורים לילדים נטולי יכולת שבגרו

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א- 1961 היא החוק באמצעותו גובה מדינת ישראל את המס מתושביה ואזרחיה. פקודת מס הכנסה קובעת מספר נסיבות ומאפיינים אישיים בגינם זכאים תושבי המדינה לקבל נקודות זיכוי המאפשרות את הפחתה מגובה המס המשולם לידי מס הכנסה, ולכן בנסיבות מסויימות גם להחזרי מס להורים לילדים נטולי יכולת שבגרו.

סעיף 45 (א) לפקודה קובע זיכוי בעד נטולי יכולת: "יחיד שהיה תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר או שהיה לבן זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי עבור כל ילד כאמור".

 

הודעה חשובה - קבלו את הכסף שלכם חזרה!

שילמתם מיסים עודפים? המבצע הבא בשבילכם! כ-78% מהאזרחים זכאים ל-6,000₪ בממוצע.
ביחד עם חברת Win Tax אנחנו נדאג לכספי המיסים שלכם.

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

בדקו כמה כסף מגיע לכם ממס הכנסה. מלאו את שמכם המלא, מספר הטלפון ופרטי ההשתכרות שלכם וקבלו תשובה מהירה על גובה ההחזר.

מתי מגיעים החזרי מס להורים לילדים נטולי יכולת שבגרו?

מטרת המדינה במתן הזיכוי היא לא להקל על ההורים אשר מוטל עליהם עול כבד עקב הטיפול בילד וחוסר היכולת לשלבו במסגרות רגילות. הזיכוי שניתן להורים לילידם נטולי יכולת ניתן עד הגיעו של הילד לגיל 18.

אך בפועל המצב הוא שהוריהם של ילדים נטולי יכולת בדרך כלל ממשיכים לתמוך בילדיהם גם לאחר גיל 18. לכן הוחלט כי הורים לילדים נטולי יכולת שבגרו זכאים להמשיך ולקבל את שתי נקודות הזיכוי השנתיות גם לאחר שבגרו ילדיהם נטולי היכולת.

המשך מתן הזיכוי יתאפשר כאשר מתמלאים התנאים הבאים:

  1. כאשר מדובר בילדיהם הזכאים לקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי לתקופה העולה על שנה בגין היותם מפגרים, עיוורים, משותקים לחלוטין או פגועי נפש. ילדים נטולי יכולת שבגרו וסובלים מהליקויים המתוארים לעיל ימשיכו להיחשב כ"ילדים" גם לאחר גיל 18.
  2. המשך קבלת הזיכוי במס הכנסה להורים יתאפשר כאשר הילד נטול היכולת שבגר חי בבית הוריו או מתגורר בבית דיור מוגן דיור עצמאי או במוסד אך נתמך על ידי הוריו.
  3. הזיכוי יינתן כאשר הילד שבגר אינו עובד ומקבל את קצבת הנכות בלבד עם זאת במקרה והילד שבגר עובד הזיכוי במס ההכנסה של הוריו יתקבל רק כאשר הכנסתו בנוסף לקצבת הנכות אינה גבוהה מפעמיים קצבת הנכות.
החזרי מס להורים לילדים נטולי יכולת שבגרו
החזרי מס להורים לילדים נטולי יכולת שבגרו

כיצד מקבלים את ההחזר?

לשם הוכחת הזכאות על ההורים לילדים נטולי יכולת שבגרו להגיש לפקיד השומה של מס הכנסה את המסמכים הבאים:

  1. חוות דעת של רופא מומחה המאשר את היותו של הילד בעל אחד הליקויים (פיגור, עיוורון, שיתוק או פגיעה בנפש), על הרופא למלא את חוות דעתו על גבי טופס 127.
  2. יש למלא טופס 3286 הנוגע לזכאות לקצבת נכות של הילד שבגר. יש להצהיר בטופס כי דרגת אי הכושר שנקבעה לילד נטול היכולת עולה על 75% וכי תקופת זכאותו לגמלה עולה על שנה.
  3. בנוסף יש לצרף העתק מפרוטוקול הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי עליו מתואר הליקוי הרפואי ממנו סובל הילד.

החזרי מס ניתנים לאנשים ששילמו את חובותיהם למס הכנסה במהלך שנת המס ובסיומה של שנת המס התברר כי היה זכאי להנחה מסוימת בתשלומי המס כך שהנישום שילם יותר ממה שהיה עליו לשלם.

לעיתים העובד או המעביד אינם מודעים לאם העובד זכאי להטבות מס ולכן ההטבות אינן ניתנות ועל כן יהיה זכאי העובד להחזרים ממס הכנסה. הורים לילדים נטולי יכולת שבגרו זכאים להגיש בקשה של החזרי מס לפקיד השומה של מס הכנסה אם לא קיבלו את נקודות הזיכוי בעבור ילדם נטול היכולת שבגר.

את הבקשה להחזר מס יש להגיש על גבי טופס החזרי מס 1305.

לאחר בקשת החזרי המס על אותם הורים להצהיר על מצבם בכדי שימשיכו לקבל את שתי נקודות הזיכוי בעתיד.

אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות